โซน C : ภาพวาดพุทธประวัติโดยย่อ

ภาพพุทธประวัติโดยย่อ

เมื่อเดินเข้า “พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา” ด้านขวามือ จะมีภาพวาดพระพุทธประวัติโดยย่อ เป็นภาพขนาดใหญ่เต็มผนังกว้างประมาณ 7 เมตร มีภาพย่อย 10 ภาพดังนี้

  1. ภาพประสูติ ณ ลุมพินีวัน
  2. ทอดพระเนตรเทวทูต 4
  3. เสด็จออกผนวช
  4. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
  5. ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  6. แสดงปฐมเทศนา – ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  7. แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  8. เสด็จโปรดพุทธมารดา
  9. เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก
  10. เสด็จดับขันธปรินิพพาน

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations More info Zone C