โซน 8 : อัครสาวกของพระพุทธเจ้า

พระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า

โซนที่ 8 เป็นโซนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า โดยแบ่งไว้ดังนี้
8.1 พระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น พระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบื้องขวา) พระมหาโมคคัลลานะ (พระอัครสาวกเบื้องซ้าย) พระอัญญาโกญทัญญะ (พระสาวกองค์แรกในพุทธศาสนา) พระมหากัสสปะ (พระมหาสาวกผู้ปรารภและชักนำการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่ง) และพระอานนท์ (พระพุทธอุปัฏฐาก)
8.2 พระอสีติมหาสาวก คือพระมหาสาวกผู้ใหญ่ 80 องค์
8.3 ตำแหน่งเอตทัคคะ คือตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้แต่งตั้งให้แก่พระสาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยแบ่งตามหมวด พุทธบริษัท 4 ดังนี้
     - ภิกษุบริษัท จำนวน 41 องค์
     - ภิกษุณีบริษัท จำนวน 13 องค์
     - อุบาสกบริษัท จำนวน 10 ท่าน
     - อุบาสิกาบริษัท จำนวน 10 ท่าน
8.4 สรุปพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพื่อส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนา และนำคำสอนของพระพุทธองค์ออกเผยแผ่ โดยแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ให้ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ ครบบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ครั้นถึงวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางประชุมพระอรหันต์ 1250 องค์ โดยเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ
     1) รักษาศีล – ละการทำความชั่ว
     2) เจริญสมาธิ – ทำแต่ความดี
     3) เจริญปัญญา – ทำใจให้บริสุทธิ์
ซึ่ง ได้แก่ ไตรสิกขา (จัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ 8) นั่นเอง

พระมหาสาวกเบื้องขวา พระมหาสาวกเบื้องซ้าย
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระวัปปะ
 • พระภัททิยะ
 • พระมหานามะ
 • พระอัสสชิ
 • พระนาลกะ
 • พระยสะ
 • พระวิมละ
 • พระสุพาหุ
 • พระปุณณชิ
 • พระควัมปติ
 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระนทีกัสสปะ
 • พระคยากัสสปะ
 • พระสารีบุตรเถระ
 • พระมหากัสสปะเถระ
 • พระมหากัจจายนะ
 • พระมหาโกฏฐิตเถระ
 • พระมหากัปปินเถระ
 • พระมหาจุนทเถระ
 • พระอนุรุทธเถระ
 • พระกังขาเรวตเถระ
 • พระอานนทเถระ
 • พระนันทกเถระ
 • พระภคุเถระ
 • พระนันทเถระ
 • พระกิมพิลเถระ
 • พระภัททิยเถระ (กาฬิโคธาบุตร)
 • พระราหุลเถระ
 • พระสีวลีเถระ
 • พระอุบาลีเถระ
 • พระทัพพมัลลบุตรเถระ
 • พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
 • พระขทิรวนิยเรวตเถระ
 • พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
 • พระปุณณสุนาปรันตเถระ
 • พระโสณกุฏิกัณณเถระ
 • พระโสณโกฬิวิสเถระ
 • พระราธเถระ
 • พระสุภูติเถระ
 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระองคุลิมาลเถระ
 • พระวักกลิเถระ
 • พระกาฬุทายีเถระ
 • พระมหาอุทายีเถระ
 • พระปิลินทวัจฉเถระ
 • พระโสภิตเถระ
 • พระกุมารกัสสปเถระ
 • พระรัฏฐปาลเถระ
 • พระวังคีสเถระ
 • พระสภิยเถระ
 • พระเสลเถระ
 • พระอุปวาณเถระ
 • พระเมฆิยเถระ
 • พระสาคตเถระ
 • พระนาคิตเถระ
 • พระลกุณฏกภัททิยเถระ
 • พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
 • พระมหาปันถกเถระ
 • พระจูฬปันถกเถระ
 • พระพากุลเถระ
 • พระโกณฑธานเถระ
 • พระพาหิยทารุจิริยเถระ
 • พระยโสชเถระ
 • พระอชิตเถระ
 • พระติสสเมตเตยยเถระ
 • พระปุณณกเถระ
 • พระเมตตคูเถระ
 • พระโธตกเถระ
 • พระอุปสีวเถระ
 • พระนันทกเถระ
 • พระเหมกเถระ
 • พระโตเทยยเถระ
 • พระกัปปเถระ
 • พระชตุกัณณีเถระ
 • พระภัทราวุธเถระ
 • พระอุทยเถระ
 • พระโปสาลเถระ
 • พระโมฆราชเถระ
 • พระปิงคิยเถระ

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 2 Plan Zone 8 : Aggasavaka