Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

FLOOR 1 PLAN
ภาพที่ 1 พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ - หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
ภาพที่ 10 ครูบาศรีวิชัย - สิริวิชโยภิกขุ : พระอินท์ เฟือน สิริวิชโย
ภาพที่ 11 พระมงคลเทพมุณี - สดจนฺทสโร:หลวงพ่อวัดปากน้ำ
ภาพที่ 12 พระราชสังวราภิมณฑ์ - หลวงปู่โต๊ะอินทสุวณณเถร
ภาพที่ 13 พระธรรมโกศาจารย์ - พุทธทาสภิกขุ 
ภาพที่ 14 หลวงพ่อเจริญ ปภาโส - หลวงปู่เจริญ
ภาพที่ 15 พระพรหมมังคลาจารย์ - ปัญญานันทภิกขุ
ภาพที่ 16 หลวงพ่อเกษม เขมโก - เจ้าเกษม ณ ลําปาง เขมโก
ภาพที่ 17 พระราชพรหมยาน - หลวงพ่อฤาษีลิงดํา
ภาพที่ 18 พระเทพวิทยาคม - หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ภาพที่ 2 สมเด็จพระพุฒาจารย์ - หลวงพ่อโต พรหมรังสี
ภาพที่ 3 หลวงพ่อเงินพุทธโชติ - เงิน พุทธโชติ 
ภาพที่ 4 พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี - หลวงพ่อแช่ม สังฆปาโมกข์ 
ภาพที่ 5 พระครูวิมลคุณากร - หลวงปู่ศุข เกสโร
ภาพที่ 6 พระครูนิวาสธรรมขันธ์ - หลวงพ่อเดิม พุทธสโร
ภาพที่ 7 หลวงพ่อคง ธัมมโชโต - คง ธมฺมโชโต, พระอุปัชฌาย์คง
Page 4 of 10

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan