Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

FLOOR 1 PLAN
ภาพที่ ๗๕ ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะปริพาชก ให้สำเร็จมรรคผล นับเป็นปัจฉิมเวไนย พระอานนท์สร่างจากความเสียใจถึงร้องไห้แล้ว ท่านก็เข้าไปแจ้งข่าวในเมืองตามพระดำรัสรับสั่ง ของพระพุทธเจ้า เพื่อรายงานให้เจ้ามัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราทราบว่า พระพุทธเจ้าจะนิพพาน…
ภาพที่ ๗๖ ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎกเป็นศาสดา ประทานปัจฉิมโอวาทแล้วปรินิพพาน ก่อนเสด็จนิพพานเล็กน้อย คือภายหลังทรงโปรดสุภัททะปริพาชกแล้ว พระพุทธเจ้าประทานโอวาท พระสงฆ์ โอวาทนั้นเป็นพระพุทธดำรัสสั่งเป็นครั้งสุดท้าย มีหลายเรื่องด้วยกัน…
ภาพที่ ๗๗ พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพานซึ่งอาชีวกบอก แก่พระมหากัสสป ก็ร้องไห้ ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นตอนภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว คือตอนพระมหากัสสปกำลังเดินทางมา เฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานนั้น พระสงฆ์สาวกที่จาริกออกไปประกาศพระศาสนา…
ภาพที่ ๗๘ พอพระมหากัสสปถวายบังคมบาทพระพุทธศพ เพลิงสวรรค์ ก็บันดาลลุกโชติช่วง เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว ทางคณะสงฆ์และทางบ้านเมือง คือ เจ้ามัลลกษัตริย์ผู้ครองเมือง กุสินารา…
ภาพที่ ๗๙ โทณพราหมณ์แบ่งสรรพระบรมธาตุแก่พราหมณ์ และกษัตริย์ ๗ พระนคร ข่าวพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองกุสินาราแล้ว เจ้ามัลลกษัตริย์แห่งนครนี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ถวายพระเพลิงแล้วนั้น ได้แพร่ไปถึงบรรดาเจ้านครแห่งแคว้น ต่างๆ…
ภาพที่ ๘ พระบิดาทรงอภิเษกสมรสพระสิทธัตถะกับพระนางพิมพายโสธรา ดังได้เคยบรรยายไว้ ณ ที่นี้มาแล้วว่า พระญาติวงศ์ของพระพุทธเจ้านั้น มีสองฝ่าย คือฝ่ายพระมารดาและฝ่ายบิดาทั้งสองฝ่ายอยู่คนละเมืองมีแม่น้ำ โรหิณีไหลผ่านเป็นเขตกั้นพรมแดน…
ภาพที่ ๘๐ พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้ ตอนถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา เป็นเวลาที่พระสงฆ์สาวกซึ่งเดินทางมาชุมนุมกัน ที่เมืองนี้มีจำนวนมากกว่าครั้งใดๆ จึงเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว พระมหากัสสปซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ได้จัดให้มีการประชุมพระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกขึ้นที่เมืองกุสินารา…
ด้วยความอนุเคราะห์จาก “มูลนิธิครูเหม เวชกร” ได้อนุญาตให้พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา จัดพิมพ์ภาพพระพุทธประวัติ 80 ภาพ ซึ่งเป็นภาพวาดที่แสดงให้ชาวโลกได้ประจักษ์ในความสามารถของครูเหม เวชกร ในการวาดภาพพุทธประวัติทั้ง…
พุทธจริยวัตร 60 ปาง เป็นการอธิบายพุทธประวัติจากพุทธจริยวัตรที่สำคัญๆ ในช่วงพุทธกาล เป็นจำนวน 60 เหตุการณ์ ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้พุทธจริยวัตรของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้…
เหม เวชกร เป็นจิตรกรสำคัญคนหนึ่งของเมืองไทย ฉายา “จิตรกร มือเทวดา” มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย นอกจากเป็นจิตรกรแล้ว เหม เวชกร…
โซน 1.1 เป็นภาพพุทธประวัติพร้อมคำบรรยายโดยย่อเท่านั้น โซน 1.4 จะเป็นการขยายความในรายละเอียดของแต่ละภาพ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งบางภาพได้มีการนำเนื้อหาที่ปรากฎในพระไตรปิฎกเพิ่มเติมในคำอธิบาย จะนำรายละเอียดของบางภาพมาอ่านให้ฟัง เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับของรายละเอียดของแต่ละภาพ…
พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้ : การละการปฏิบัติ 2 สุดโต่ง คือ…
พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1…
พระพุทธรูปจากพระอารามหลวงทั่วประเทศ สามารถบูชามาเกือบทั้งหมด (เท่าที่มีให้บูชา) พระอารามหลวง ตั้งแต่ชั้น “วรวิหาร” ขึ้นไป ทั้งนี้เพราะเนื้อที่มีจำกัด จัดวางได้ประมาณ 100…
รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560)
Page 9 of 10

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan