โซน 2.4 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

1. จากการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการค้นหาทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์ค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า “อริยสัจสี่”

2. อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) นิโรธ (ความดับทุกข์) มรรค (ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์)

3. กฎธรรมชาติที่สำคัญที่พระองค์ค้นพบคือ “พระไตรลักษณ์” : อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความทุกข์) อนัตตา (เป็นอนัตตา)

4. อริยสัจข้อที่ 1 : ทุกข์
- ชีวิตคือขันธ์ 5 : ขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์ - อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์

5. กฎธรรมชาติอีกอย่างที่พระพุทธองค์ค้นพบ คือ “หลักปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการเกิดและดับของความทุกข์”

6. ปฏิจจสมุปบาท : สมุทัยอริยสัจ กระบวนการเกิดของความทุกข์เป็น “อริยสัจข้อที่ 2 : สมุทัย”

7. ปฏิจจสมุปบาท : นิโรธอริยสัจ กระบวนการดับของความทุกข์เป็น “อริยสัจข้อที่ 3 : นิโรธ”

8. ค้นพบหลักปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ คือ มัชฌิมาปฏิปทา : ทางสายกลาง หรือ “อริยมรรคมีองค์ ๘” เรียกย่อๆ คือ “มรรค” เป็นอริยสัจข้อที่ 4 : มรรค

9. ธรรมปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ตามหลัก ไตรสิกขา : ศีล (ละชั่ว) สมาธิ (ทำดี) ปัญญา (ทำใจให้บริสุทธิ์)


 
 

 

 

Last modified on Monday, 21 January 2019 03:57

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 2 - Dhamma โซน 2.4 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?