Displaying items by tag: ปางอัญเชิญจุติ

 

2. ปางประสูติ

ตำนานเล่าว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ก้าวสู่พระครรภ์พระนางสิริมหามายา เกิดปรากฏการณ์ประหลาดหลายอย่าง เช่น พระมารดาไม่มีความยินดี ในกามโดยอัตโนมัติ มีพระวรกายไม่ลำบาก มองเห็นพระโพธิสัตว์นั่ง ขัดสมาธิ ผินพระพักตร์ออกมาข้างพื้นพระอุทรแห่งพระมารดา ดุจ สุวรรณปฏิมาอันสถิตอยู่บนฝักอ่อนในห้องแห่งกลีบปทุมชาติ ขณะ ประทับในพระครรภ์ ก็ไม่แปดเปื้อนมลทิน ไม่คุดคู้ดุจทารกทั่วไป. พระกุมาร ทันทีที่เสด็จออกจากพระครรภ์ ก็เสด็จดำเนินไปได้ ๗ ก้าว ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นชี้พระดรรชนีบนท้องฟ้า บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศ อุดร เปล่ง “อาสภิวาจา” ว่า “เราเป็นผู้เลิศของโลก เป็นใหญ่ที่สุด และประเสริฐสุด นี่เป็นชาติสุดท้ายของเรา ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไป”

พระพุทธรูปปางนี้ ส่วนมากวาดหรือปั้นเป็นพระกุมารน้อย เสด็จ ดำเนินพระบาท มีดอกบัวผุดขึ้นรองรับพระบาท พระหัตถ์ขวาชี้ขึ้นบน ฟ้า บางภาพทำพระโอษฐ์ดุจกำลังเปล่งพระวาจา ขณะที่พระราชชนนี ทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่ถัดไป

ที่เมืองไทยเรานั้น ไม่นิยมปั้นพระพุทธรูปปางอื่น นอกจากปางสมาธิ หรือปางมารวิชัย นอกนั้นมักเป็นภาพวาดมากกว่า โดยเฉพาะเหตุ- การณ์ก่อนตรัสรู้ มักไม่นิยม คงเห็นว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า จึงไม่ ควรเรียกพระพุทธรูปกระมัง

Published in Zone 1

 

1. ปางอัญเชิญจุติ 

เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ครบ ถ้วนบริบูรณ์แล้วทั้ง ๓ ขั้น จึงจะพร้อมที่ จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บารมี ๓ ชั้นคือ (๑) บารมี (บารมีระดับ ธรรมดาๆ ไม่เข้มเท่าใดนัก) (๒) อุปบารมี (บารมีระดับเกือบจะอุกฤษฎ์) และ (๓) ปรมัตถบารมี (บารมีระดับอุกฤษฎ์)

เมื่อบารมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พระโพธิ- สัตว์ก็ไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดุสิต มี นามคล้ายนามชองชั้นนี้ว่า สันดุสิตเทพ- บุตร เสวยสุขอันเป็นทิพย์ อยู่บนสวรรค์ รอวันเวลาจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สันดุสิตเทพบุตรพิจารณาดู “ปัญจมหาวิโลกนะ” (การตรวจตราดูอันยิ่งใหญ่ถึงเงื่อนไข ๕ ประการ) เมื่อเห็น ว่าเงื่อนไขทั้ง ๕ ประการพร้อมแล้ว สันดุสิตเทพบุตร ก็รับอัญเชิญ ท้าวมหาพรหมและเหล่าเทพยดาเพื่อมาอุบัติในมนุษย์โลก พระโพธิ- สัตว์จึงลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพระอัคร- มเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองนครกบิลพัสดุ์ ณ วันเพ็ญ เดือน ๘ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี (โหรเขาคำนวณไว้อย่างนั้น)

พุทธประวัติปางนี้เรียกว่า ปางอัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติ นับเป็น ปางแรกสุดแล 

Published in Zone 1

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางอัญเชิญจุติ