Displaying items by tag: ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ

21. ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ

มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพะคัมภีร์ ๒ เหตุ- การณ์ ที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับพระ- พุทธรูปปางหนึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่ เขียนไม่เหมือนกัน คือปางห้ามพยาธิ (อ่าน “ห้ามพะยาด”) กับปางห้ามพระญาติ (อ่าน “ห้ามพระยาด”)

(นัยที่ ๑) คราวเมืองไพศาลีต้องผจญภัยพิบัติ พระพุทธองค์ทรงรับให้พระอานนท์สวด รัตนสูตร  พระเถระเจ้ารับพระพุทธบัญชาอุ้มบาตรบรรจุน้ำมนต์จาริกรอบกำแพงเมืองไพศาลี พลางปะพรมน้ำ พุทธมนต์ไปด้วย ว่ากันว่าบรรดาภูตผีปีศาจทั้งหลาย พอร่างกายถูก หยาดน้ำพุทธมนต์ ก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อน วิ่งหนีกันจ้าละหวั่น พระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ จึงสร้างขึ้นเพื่อจารึก เหตุการณ์ครั้งนี้

(นัยที่ ๒) ที่นี้มาว่าถึงนัยที่ ๒ ห้ามพระญาติ หมายถึงห้ามญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องหรือพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้ากำลังจะฆ่าฟันกัน พระพุทธองค์จึงเสด็จไปห้าม ..พระพุทธองค์ทรงทราบว่าญาติพี่น้อง กำลังจะประหัตประหารกันเพราะเรื่องน้ำ จึงเสด็จไปห้าม กษัตริย์ทั้ง สองวงศ์ เมื่อได้รับประทานพระโอวาทจากพระพุทธองค์ ก็ยินยอม สงบศึก ตกลงแบ่งน้ำกันคนละครึ่ง ยกทัพกลับเข้าเมือง

ว่ากันว่า พระพุทธรูปปาง “ห้ามพระญาติ” สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ เหตุการณ์ครั้งนี้ เขียน “ห้ามพระญาติ” อันหมายถึง พระประยูรญาติ ทั้งสองฝ่าย มิใช่พยาธิ (โรคร้าย) แต่อย่างใด

Published in Zone 1

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ