ปางที่ 24 : ปางโปรดพระนันทะ

24. ปางโปรดพระนันทะ

นันทกุมาร เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า คือ ท่านเป็น โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระแม่น้าของ พระพุทธองค์ นันทกุมารมีกนิษฐานามว่า รูปนันทา ต่อมา รูปนันทา ก็ไป บวชเป็นภิกษุณี

ในวันที่ ๕ หลังจากเสด็จนิวัติพระนครกบิลพัสดุ์ พระพุทธเจ้าเสด็จไปงาน อาวาหมงคลของเจ้าชายนันทะกับพระนางชนบทกัลยาณี ขณะเสด็จกลับก็ ประทานบาตรให้นันทกุมารถือตามเสด็จจนถึงนิโครธาราม แล้วพระองค์ก็ ประทานการอุปสมบทให้นันทกุมารพระอนุชาทันที หลังจากพระนันทะบวช แล้ว จิตใจว้าวุ่น ไม่เป็นอันปฏิบัติธรรม เพราะคิดถึงพระชายาที่เพิ่งเข้าพิธี อภิเษกสมรส พระพุทธองค์จึงทรงบันดาลฤทธิ์ จับแขนพระนันทะแล้วพา เหาะไปยังดาวดึงส์สวรรค์ ปรากฏมีนางเทพอัปสรจำนวนมาก ล้วนรูปร่าง สวยงามสุดจะพรรณนาได้ และตรัสบอกวิธีที่จะได้นางฟ้ามาครอง พระ นันทะจึงขมักเขม้นฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ในไม่ช้าก็บรรลุพระอรหัตตผล

พระพุทธองค์ ได้ใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมแก่อุปนิสัยของพระนันทะ สอนเธอ จนได้บรรลุจุดหมายสูงสุดแห่งชีวิตแล้ว ด้วยประการฉะนี้ เทคนิค นี้อาจเรียกว่า กุศโลบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คงไม่มีใครพิเรนคิดว่า พระพุทธเจ้าทรงหลอกพระนันทะแน่นอน

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:24

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 24 : ปางโปรดพระนันทะ