ปางที่ 20 : ปางประทานโอวาทปาติโมกข์

20. ปางประทานโอวาทปาติโมกข์

วันนั้น พระสาวกทั้งหลายคงเดินทางมุ่งหน้ามายังพระเวฬุวันเพื่อ เฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากเดินทางไปเผยแพร่พระศาสนายังต่าง เมือง ท่านเหล่านั้นคงมิได้นัดหมายกันจริง ตามที่มีผู้สันนิษฐานกัน เมื่อองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการมาบรรจบกันเข้า ทำให้ เห็นเป็น อัศจรรย์ คือ ๑. พระสาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุมกันที่พระ- เวฬุวัน จำนวน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน  ๒. ท่าน เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ (พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เอง)  ๓. ท่าน เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา  ๔. วันนั้นเป็นวัน พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะพอดี

 การประชุมใหญ่ของพระสาวก อันประกอบด้วยเหตุการณ์สำคัญทั้ง ๔ นี้เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นนิมิต หมายอันดี จึงประทานโอวาทปาติโมกข์ (คำสอนที่เป็นหลักสำคัญ) ให้พระสาวกเหล่านั้น : (๑)ความอดทนคือความอดกลั้น เป็นธรรม เผากิเลสอย่างยิ่ง (๒) นิพพาน ท่านผู้รู้กล่าวว่าเป็นธรรมสูงสุด (๓)ผู้ ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่นับเป็นบรรพชิต (๔) ผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ นับเป็นสมณะ (๕) การไม่ทำบาปทั้งปวง (๖) การทำความดีให้พร้อม (๗) การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (๘) การไม่ว่าร้ายเขา (๙) การไม่ทำร้ายเขา (๑๐) การระมัดระวังในระเบียบข้อบังคับ (๑๑) การรู้ประมาณในการบริโภค (๑๒) การนั่งนอนในสถานที่สงัด (๑๓) การฝึกสมาธิจิตอย่างสูงยิ่ง นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:20

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 20 : ปางประทานโอวาทปาติโมกข์