Print this page

โซน 1.7 พระพุทธรูปบูชาจากพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย

พระพุทธรูปจากพระอารามหลวงทั่วประเทศ สามารถบูชามาเกือบทั้งหมด (เท่าที่มีให้บูชา) พระอารามหลวง ตั้งแต่ชั้น “วรวิหาร” ขึ้นไป       ทั้งนี้เพราะเนื้อที่มีจำกัด  จัดวางได้ประมาณ  100 องค์  สำหรับโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่  4 หมู่ๆ ละประมาณ 25 องค์

 

วัตถุประสงค์ของการบูชาพระพุทธรูปจากพระอารามหลวงทั่วประเทศ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการกราบไหว้พระพุทธรูปตามวัดต่างๆ  เช่น การไหว้พระ 9 วัด สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา ท่านสามารถไหว้พระที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้พร้อมกันร่วม 70 วัด พระพุทธรูปที่บูชามานั้น เปรียบเสมือนองค์แทนพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่ตามพระอารามหลวง และเสมือนองค์แทนองค์พระพุทธเจ้า

Last modified on Monday, 21 January 2019 03:58