FLOOR 1 PLAN https://mfsb2018.org Sun, 24 Jan 2021 17:12:18 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ภาพที่ ๔๐ วันหนึ่ง ฝนตักหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา https://mfsb2018.org/index.php/navigations/floor-1-plan/zone-1-buddha/item/160-buddha-history80-detail https://mfsb2018.org/index.php/navigations/floor-1-plan/zone-1-buddha/item/160-buddha-history80-detail

ภาพที่ ๔๐ วันหนึ่ง ฝนตักหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา

 การที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชฎิลสามพี่น้องดังได้บรรยายไว้แล้ว  ก็เพราะนักบวชสามพี่น้องนี้ เป็น คณาจารย์ใหญ่ที่คนเคารพนับถือมากในสมัยนั้นการให้นักบวชที่มีอิทธิพลทางความนับถือมากได้หันมานับถือ พระองค์นั้น เป็นนโยบายสำคัญของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่เพิ่งเกิดใหม่     เพราะถ้าปราบนักบวชที่มีอิทธิพลมากลงได้เสียแล้ว การประกาศพระศาสนาของพระองค์ก็ง่ายขึ้น และจะได้ ผลรวดเร็ว

            พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาสำนักของชฎิลสามพี่น้องซึ่งตั้งตนว่าเป็นอรหันต์ และพระองค์ได้ทรงทรมาน คือ การแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกชฎิลไม่ใช่พระอรหันต์อย่างที่อ้าง  คุณธรรมใดๆ ที่พวกชฎิลถือว่าพวกตนมี และว่าวิเศษ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ ที่ถือว่าพญางูใหญ่มีพิษร้ายกาจพระองค์ก็จับ ขดลงในบาตรเสีย เมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ พวกชฎิลเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจมน้ำตายเสียแล้ว   ต่างลงเรือ พายมาดู  ก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ภายใต้ท้องน้ำ

            ปฐมสมโพธิว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลากลับใจพวกชฎิลอยู่ถึงสองเดือนจึงสำเร็จ โดยชฎิลผู้หัวหน้าคณา- จารย์ใหญ่ คือ อุรุเวลกัสสป เกิดความสังเวชสลดใจว่าตนมิใช่พระอรหันต์อย่างที่เคยหลงเข้าใจผิด  ทั้งนี้ด้วย พุทธานุภาพที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ประจักษ์เห็นได้ หัวหน้าชฎิลจึงลอยเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟทิ้ง ลงในแม่น้ำเนรัญชรา แล้วกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้า ขอบวชยอมเป็นพระสาวก ฝ่ายน้องชายอีกสองคน  ที่ตั้งอาศรมอยู่คุ้งน้ำทางใต้ลงไป  เห็นบริขารพี่ชายลอยมาก็จำได้  นึกว่าอันตรายเกิดแก่พี่ชายตนก็พากันมาดู ทั้งสองได้ทราบเรื่องโดยตลอด ก็ยอมตนเป็นพระสาวกทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรด ชฎิลทั้งหมด ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าเลยมีนักบวชเป็นพระสาวกเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๑,๐๐๐ รูป

]]>
Zone 1 Thu, 07 Feb 2019 08:07:05 +0000