MFSB Summary

สรุปรายละเอียด 12 โซน

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 41 ถนนพัฒนาการ 64 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร 4 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตร.ม. โดยแบ่งเนื้อที่ชั้น 1 และ 2 เนื้อที่รวมประมาณ 2,000 ตร.ม. สำหรับจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบด้วย 12 โซน ซึ่งแต่ละโซนจะมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่โซน 1 ถึงโซน 12 ดังนี้ 

โซน 1 : พระพุทธเจ้า ประกอบด้วย

1.1 ระเบียงภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ โดยครูเหม เวชกร
1.2 พุทธจริยวัตร 60 ปาง โดย ศจ.พิเศษ เสถียรพงษ์ วรรณปก
1.3 อัตชีวประวัติครูเหม เวชกร และ ศ.(พิเศษ) เสถียรพงษ์ วรรณปก
1.4 ภาพพุทธประวัติพร้อมคำบรรยายอ้างอิงพระไตรปิฎก จำนวน 80 ภาพ (ภาพวาดโดยครูเหม เวชกร) 1.5 พระประธาน : พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
1.6 พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว
1.7 พระพุทธรูปบูชาจากพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย
1.8 รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศ (ข้อมูล สนง.พุทธ ปี พ.ศ.2560)

โซน 2 : พระธรรม ประกอบด้วย

2.1 เสาธรรมะ - ธรรมที่เป็นหลักสำคัญ และเสาธัมมจักกัปปวัตนสูตร
2.2 เสาธรรมะ – ธรรมที่เป็นหลักสำคัญ (จัดสงเคราะห์ในอริยสัจ 4)
2.3 กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
2.4 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?
2.5 พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

โซน 3 : พระสงฆ์ (18 เกจิอาจารย์) ประกอบด้วย

3.1 รูปปั้นพระเกจิอาจารย์ 18 องค์
3.2 ประวัติย่อและโอวาทธรรมของพระเกจิอาจารย์ 18 องค์
3.3 เสาประวัติโดยย่อ และโอวาทธรรมของพระเกจิอาจารย์ 18 องค์

โซน 4 : พระบรมสารีริกธาตและพระธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า, พระธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

โซน 5 : โลกียภูมิ ประกอบด้วย

5.1 โลกียภูมิ - ภาพพระมาลัยเทวะเถระท่องนรก – สวรรค์, และสังสารวัฏ 31 ภูมิ
5.2 พระพุทธศาสนา - ศาสนาแห่งการดับทุกข์และสร้างสุขอย่างแท้จริง และตู้หนังสือธรรมะ
5.3 ประมวลคำสอนของ 18 เกจิอาจารย์ และตู้หนังสือธรรมะ
5.4 ตู้หนังสือธรรมะ
5.5 ประมวลคำสอนของ 29 พระอรหันต์ และตู้หนังสือธรรมะ
5.6 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป – ปัญญาปทีปธรรม และธรรมะที่หลวงปู่ฝากไว้
5.7 อสุภะกรรมฐาน, กายานุปัสสนา – นวสีถิกาบรรพ
5.8 สรุปหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนา
5.9 สรุปหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนา (ภาคผนวก)
5.10 ประวัติย่อครูบาอาจารย์ 4 ท่าน

โซน 6 : บัวสี่เหล่า (บุคคล 4 จำพวก) ประกอบด้วย

6.1 บัวสี่เหล่า – ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว
6.2 ภาพ 3 มิติ จุดที่ 1 : พระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาต
- ผนังภาพพระอรหันต์ 30 องค์ (ขวามือ)
- ผนังภาพพระเกจิอาจารย์ 18 องค์ (ซ้ายมือ)
6.3 ภาพ 3 มิติ จุดที่ 2 : พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
6.4 ภาพ 3 มิติ จุดที่ 3 : พระพุทธเจ้าประทับนั่ง (ปางมารวิชัย)

โซน 7 : สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

7.1-7.21 พระประวัติโดยย่อของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 20 พระองค์

โซน 8 : อัครสาวกของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย

8.1 ประวัติพระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า
8.2 พระอสีติมหาสาวก - พระมหาสาวกผู้ใหญ่ 80 องค์
8.3 ตำแหน่งเอตะทัคคะ - พระสาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
8.4 พระพุทธพจน์ประกาศศาสนา

โซน 9 : พระพุทธพจน์เกี่ยวกับนิพพาน ประกอบด้วย

9.1 พุทธพจน์เกี่ยวกับพระนิพพาน
9.2 วิหารพระโพธิสัตว์

โซน 10 : โลกุตตรภูมิ - หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล ประกอบด้วย

10.1A. สรุปเทศนาที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
10.1B. ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
10.1C. สมถะและวิปัสสนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19)
10.1D. อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
10.1E. การปฏิบัติเริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
10.1F. ธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
10.1G. ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
10.2 ธรรมเทศนา เรียงตามหมวดของหลักธรรมปฏิบัติ
10.3 ธรรมเทศนา เรียงตามนามพระอาจารย์และชื่อเรื่อง
10.4 แผนผังธรรมะ
10.5 แผนผังโลกุตตรภูมิ

โซน 11 : ธรรมสภา-ลานธรรมปฏิบัติ ประกอบด้วย

11.1 ประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธเจ้าประสูติ – ตรัสรู้ – ปรินิพพาน
11.2 สถานที่ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนพิธี

โซน 12 : พระอรหันต์ 29 องค์ ประกอบด้วย

12.1 พระประธาน : พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
12.2 เสาธรรมะ : ธรรมที่เป็นหลักสำคัญ (สงเคราะห์เข้าในอริยสัจ 4)
12.3 รูปปั้นพระอรหันต์ 29 องค์ พร้อมประวัติและคำสอนโดยย่อ
12.4 หลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา

นอกจาก 12 ดังกล่าวแล้ว ยังมีโซนพิเศษ กล่าวคือ

โซน A : บทนำและคำขอบคุณ
โซน B : บรรยากาศหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ
โซน C : ภาพวาดพุทธประวัติโดยย่อ
โซน D : พระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า 30 พระองค์
โซน E : แผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น1 และชั้น2
โซน F : ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฯ

 

 
 

 

 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

จากการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการค้นหาทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์ค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า “อริยสัจสี่”

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

ระเบียงภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ

ขอขอบพระคุณครูเหม เวชกร, มูลนิธิครูเหม เวชกร และผู้บริหารทุกท่านของมูลนิธิครูเหม เวชกร ที่เอื้อเฟื้อจัดพิมพ์และมอบภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ ให้แก่ พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา เพื่อนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษา Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

โลกุตตรภูมิ

ในโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ทั้งจากธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น... Read more

You are here: Home MFSB Zone