ประวัติของพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559  โดยหลวงปู่เปลี่ยน  ปัญญาปทีโป เป็นผู้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ ประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร 4 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตร.ม.  โดยแบ่งเนื้อที่ชั้น 1 และ 2  เนื้อที่รวมประมาณ 2,000 ตร.ม. มาตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา”

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา แสดงอะไร?

จุดประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อที่เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็น “พิพิธภัณฑ์แห่งพุทธปัญญา” ดังนั้นเนื้อหาที่จัดแสดง จำเป็นต้องครอบคลุมด้านสำคัญๆ ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนการประสูติ จนกระทั่งปรินิพพาน (โซน A, B, C, D) (โซน 1)

2. ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมและพระศาสนา (โซน 2, 5, 9, 10 และ 11) โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? (อริยสัจสี่)

3. ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ (โซน 3, 7, 8 และ 12) - 80 มหาสาวก และ 20 สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - 18 เกจิอาจารย์ และ 29 พระอรหันต์

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางด้านปริยัติ (ทฤษฎี) (โซน 2, 5 และ 9)

5. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางด้านปฏิบัติ (ปฏิบัติ) (โซน 3, 10 และ 12)

6. ความรู้เกี่ยวกับ “สวรรค์-นรก” หรือสังสารวัฏ 31 ภูมิ หรือภูมิที่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด (โซน 5)
- ทำไมจึงไปนรกหลังความตาย? ทำไมจึงจะได้ไปสวรรค์หลังความตาย? รวมเรียกว่า “โลกียภูมิ”

7. ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ต้องไปนรก แต่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ หรือบนพรหมโลก (โซน 5)

8. ความรู้เกี่ยวกับ “โลกุตตรภูมิ” ภูมิที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด (โซน 5, 9, 10 และ 11)

9. ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะได้ไป “โลกุตตรภูมิ” (โซน 5, 9, 10, 11 และ 12)

10. จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคืออะไร? (โซน 5, 9, 10, 11 และ 12)

ความรู้ทั้ง 10 เรื่องข้างต้น คือเป้าหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนาของพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น

 

“พิพิธภัณฑ์แห่งพุทธปัญญา”

 

 

 

 
 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?

จากการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการค้นหาทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์ค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า “อริยสัจสี่”

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

ระเบียงภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ

ขอขอบพระคุณครูเหม เวชกร, มูลนิธิครูเหม เวชกร และผู้บริหารทุกท่านของมูลนิธิครูเหม เวชกร ที่เอื้อเฟื้อจัดพิมพ์และมอบภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ ให้แก่ พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา เพื่อนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษา Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

โลกุตตรภูมิ

ในโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ทั้งจากธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น... Read more

You are here: Home About Us