• ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
  ประธาน
  • ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
   รองประธาน
   • ดร.ธัญ สกุลธัญ
    ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ
   • ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท สกุลธัญ
    เลขานุการและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ
   • คุณอรนฤมล โรจน์ไชยอรุณ
    เหรัญญิก
   • คุณชัยฉัตร ปิลันธน์โอวาท
    กรรมการ
   • คุณชัยวิชิต ปิลันธน์โอวาท
    กรรมการ